08.02.21

OPROEP VOOR EEN OUDERENRECHTENCOMMISSARIS

Vandaag is één op vijf Vlamingen 65 jaar of ouder. Tegen 2030 is dat één op vier. Binnen die groep stijgt ook het aandeel 85-plussers. Vergrijzing is een mondiale trend die diep ingrijpt op alle maatschappelijke sectoren, van de economie tot de zorg en de werking van politieke instellingen, van de huisvesting over de mobiliteit, tot de inrichting van de publieke ruimte.

De coronacrisis zette het tekort aan respect voor de mensenrechten van ouderen op scherp. Ouderen stierven in eenzaamheid, soms in erbarmelijke omstandigheden. Elementaire mensenrechten werden miskend. Zowel in woonzorgcentra als er buiten. De bestaande controlemechanismen schoten schromelijk tekort. Klachtenprocedures zijn niet onpartijdig. Inspectiediensten zijn onderbemand en controleren alleen technische normen.

Mensenrechten gelden ook voor ouderen. Discriminatie is verboden, ook op basis van leeftijd. Ook ouderen hebben recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, op de eerbiediging van hun woonst, op een zelfstandig leven. Het verbod om iemand mensonwaardig en vernederend te behandelen geldt ook jegens ouderen. Ook als ouderen zorgafhankelijk zijn.

Een initiatiefgroep onder leiding van onder anderen de gewezen directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Johan Leman roept daarom op tot oprichting van een instantie met een ombudsfunctie waar ouderen met hun klacht terecht kunnen en op behandeling mogen rekenen. Een commissaris die zich burgerlijke partij stelt voor de rechten van ouderen. Met een controle- en auditfunctie om te waken over normale kwaliteitseisen. Een commissaris die het beleid adviseert over de rechten van ouderen.

Meer over dit initiatief lees je in een interview met Johan Leman in het magazine van maart-april. Intussen heeft het BOp deze oproep bestudeerd, bediscussieerd en onderschreven. Omdat opkomen voor de belangen van ouderen onze bestaansreden is. Daarom brengen we je ook op de hoogte van dit initiatief, zodat je deze oproep kan ondertekenen, als je dat wenst.