disclaimer

Cookies

PRIVACYVERKLARING VAN HET BRUSSELS OUDERENPLATFORM

Laatste update juni 2018

Het Brussels Ouderenplatform doet er alles aan om zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonlijke data die de gebruikers ons toevertrouwen om te gaan.
Wij houden ons dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht is sinds 25 mei 2018.
Als vzw Brussels Ouderenplatform zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u hierover heldere en transparante informatie verstrekken.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft of een aanpassing aan het beheer van uw gegevens wenst kan u steeds contact opnemen met het onthaal (zie paragraaf ‘uw rechten omtrent uw gegevens’).

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens die door u rechtstreeks aan het Brussels Ouderenplatform worden verstrekt, worden intern verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Om uw inschrijving voor activiteiten, vormingen, verblijven georganiseerd door het BOp te kunnen registreren en te kunnen bevestigen via onze website, via e-mail, via telefoon of via persoonlijk contact (legaliteitsprincipe: contractuele basis – voor uitvoering overeenkomst)
• Om u te kunnen contacteren indien een activiteit, vorming of verblijf wordt geannuleerd of gewijzigd (legaliteitsprincipe: contractuele basis – voor uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang)
• Om uw (aan)vragen te behandelen (legaliteitsprincipe: ondubbelzinnige toestemming)
• Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
• Om nieuwsbrieven (indien u zich hiervoor inschrijft), informatie en uitnodigingen te kunnen versturen (legaliteitsprincipe: contractuele basis – voor uitvoering overeenkomst)
• Om het tweemaandelijks BOp Magazine te versturen aan de abonnees (legaliteitsprincipe: contractuele basis – voor uitvoering overeenkomst)
• Om het gebruik van uw Paspartoe te registreren; meer bepaald om spaarpunten, kansentarieven en omruilvoordelen toe te kennen of een cultuurbon te verzilveren. Dit gebeurt via de databank van de Uitpas en in samenwerking met die dienst Paspartoe van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
• Om met vrijwilligers en betaalde medewerkers een overeenkomst te kunnen sluiten (legaliteitsprincipe: contractuele basis)
• In geval van dringende medische noodzaak (legaliteitsprincipe: vitaal belang)

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van volgende externe dienstverleners en partners voor:

• Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) via zap all people bvba
• Het versturen van nieuwsbrieven via MailChimp
• De communicatie in het kader van het sportaanbod via de Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
• Het registreren van het gebruik van Paspartoe via VGC en Uitpas Vlaanderen
Voor informatie betreffende deze instanties verwijzen wij naar de respectievelijke websites.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben tenzij er een wettelijke verplichting bestaat of u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, naam van de partner
• Gegevens die u ons verstrekt in het kader van een concrete (aan)vraag
• Medische gegevens en contactgegevens in het kader van binnenlandse en buitenlandse verblijven. Deze gegevens worden door u (al dan niet) verstrekt om adequaat te kunnen reageren wanneer een noodgeval of ongeval zich voordoet
• Uw bankrekeningnummer in geval van een terugbetaling of vergoeding
• De activiteiten waar u aan deelneemt, of uw interesse voor deelname aan projecten, workshops, lezingen, vormingen
Het BOp verbindt er zich toe de gegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben gekregen.

Gebruik van (beeld)materiaal

Tijdens activiteiten kunnen sfeerfoto’s worden genomen zonder de focus te leggen op een bepaald persoon (niet-gerichte beelden). U kan steeds expliciet weigeren om op een dergelijke foto te staan. Sfeerfoto’s kunnen door het Brussels Ouderenplatform worden gebruikt voor publicatie in het BOp Magazine, in het jaarverslag, op de Facebook pagina en de op website van de organisatie. Deze beelden worden door ons in geen geval aan derden overgedragen, verhuurd of verkocht.

Bewaartermijn van de gegevens

Het Brussels Ouderenplatform verbindt er zich toe persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij in onze bestanden hebben te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

• Aan de medewerkers van het Brussels Ouderenplatform wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover zij deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Zij zijn deontologisch gebonden aan de algemene geheimhoudingsprincipes en waken erover dat de gegevens niet onrechtmatig gecommuniceerd worden aan derden
• We hanteren een individuele gebruikersnaam en een wachtwoord voor toegang in ons computersysteem, voor de online databank, de Uitpas Databank en agenda.be
• We hanteren een login voor consultatie van de online databank
• We maken back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
• De website www.bop.brussels is een beveiligde website (https)

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft steeds recht op inzage en recht op aanpassing, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken. U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens tot welbepaalde doeleinden te eisen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf, of in uw opdracht aan een andere partij. U kan dit doen door contact op te nemen met het onthaal via info@bop.brussels, via 02 / 210 04 60 of per post naar het Brussels Ouderenplatform, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens – of een deel hiervan – door ons of door een van onze verwerkers.
Om misbruik te voorkomen behouden wij ons evenwel het recht voor u te vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door het BOp dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen zodat wij hier gevolg kunnen aan geven. U heeft daarnaast altijd het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de privacy. Daarvoor kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), (voorheen Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be , of +32 (0)2 274 48 00.

Wijzigingen

Indien een wijziging wordt doorgevoerd betreffende ons privacybeleid zal u dit kunnen lezen op onze website. Oudere versies van deze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.