Activiteiten of projecten

Cluster Belangenbehartiging

De cluster Belangenbehartiging geeft vorm aan deze opdracht. Hierbij laat het BOp zich inspireren door het concept van de ‘leeftijdsvriendelijke stad’ dat als rode draad door alle ondernomen acties fungeert.

“A key strategy to facilitate the inclusion of older persons is to make our world more age friendly. An age-friendly world enables people of all ages to actively participate in community activities and treats everyone with respect, regardless of their age. It is a place that makes it easy for older people to stay connected to people that are important to them. And it helps people stay healthy and active even at the oldest ages and provides appropriate support to those who can no longer look after themselves.” (WHO, Wereldgezondheidsorganisatie)

In het kader van belangenbehartiging werken we momenteel meerdere pistes of initiatieven uit, in samenwerking met ouderenorganisaties, partners en de VGC.


Overleg met ouderenorganisaties

Naar aanleiding van het opstellen van ieders beleidsplan, bespreken we samen in het voorjaar van 2021 de verschillende ‘omgevingsanalyses’ van de betrokken ouderenorganisaties. Samen besluiten we dat het belangrijk is om meer te doen met deze signalen. We spreken af om dit initiatief te herhalen en samen te werken aan het vertolken van de stem van de Brusselse ouderen.

Dit heeft geleid tot het regelmatig bijeenkomen van de betrokken Brusselse ouderenorganisaties.


Digitale dialoog met de Raad van de VGC

Op 20 april 2021 vindt er een digitale ontmoeting plaats tussen raadsleden van de Raad van de VGC, een tiental ouderen en het BOp.

Onder leiding van de voorzitter van de Raad van de VGC praten we over de vraag hoe ouderen de coronaperiode beleven. Het verslag van de vergadering wordt bezorgd aan de raadsleden en de collegeleden.

De getuigenissen van de aanwezige ouderen maken duidelijk dat corona de al bestaande problemen rond eenzaamheid en de digitale kloof enorm verscherpt heeft.

Het BOp vraagt de aanwezige raadsleden om met deze getuigenissen rekening te houden bij het nemen van beleidsmaatregelen en hoopt op een vervolg op dit initiatief. Het is belangrijk dat beleidsmakers een vinger aan de pols houden.


Traject ‘Leeftijdsvriendelijke stad’ (in samenwerking met de Raad van de VGC)

De Raad van de VGC wil in dialoog treden met de burgers door het organiseren van ‘open’ vergaderingen. Het BOp stelt voor om vanuit dit idee te komen tot een dialoog rond het concept ‘Leeftijdsvriendelijke stad’, ontwikkeld in de schoot van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In het najaar van 2021 werken de Raad van de VGC en het BOp dit samen verder uit, zodat dit project in het voorjaar van 2022 concreet kan plaatsvinden. Daarbij zullen we ons focussen op de bevoegdheden welzijn en vrije tijd.

De concrete uitwerking gebeurt in samenwerking met de ouderenorganisaties Okra, FedOS, S-Plus en Vief. Op 13 juni 2022 vond een verdiepingsmoment met experten plaats in het Brussels parlement. Lees het officiële verslag hier. Of de reportages op vrt.nws of BRUZZ. Later volgen een aantal dialoogmomenten rond specifieke thema’s en een afsluitend event.


Komen tot een permanente dialoog met het beleid

Het BOp wil aandacht hebben voor het debat met Brusselse ouderen, hun stem capteren, overleg en samenwerking met hun organisaties nastreven en komen tot een permanente dialoog met het beleid opdat ouderen hun stem wel degelijk gehoord wordt door de beleidsmakers.

De cluster Belangenbehartiging heeft in 2021 de eerste stappen gezet om dit te concretiseren. Vanuit een trekkersrol heeft het BOp contacten gehad met de belangrijkste stakeholders. Met de VGC lopen momenteel de eerste gesprekken, om te bekijken hoe we deze permanente dialoog concreet kunnen uitwerken.


Ouderenrechten – Ouderenrechtencommissaris

In het domein van de zorg heeft de pandemie het tekort aan respect voor de rechten van ouderen op scherp gesteld. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de bestaande controlemechanismen tekort schieten. Niet alleen in het domein van de zorg, maar in vele levensdomeinen staan de maatschappelijke participatiekansen en de rechten van ouderen onder druk. De discussie gaat over de naleving en toepassing van de mensenrechten van ouderen, hun recht op actieve maatschappelijke participatie en non-discriminatie op basis van leeftijd.

Onder impuls van een initiatiefgroep van ouderen wordt het Initiatief Ouderenrechten Commissaris opgericht (initiatieforc.be). Het BOp onderschrijft dit concept en ondersteunt de initiatiefgroep in het uitwerken van een campagne rond ouderenrechten, met acties die plaatsvinden in 2022.