30.01.24

VGC ON TOUR: DIALOOG MET OUDEREN

VGC ON TOUR: DIALOOG MET OUDEREN

Een paar jaren geleden heeft de Raad beslist om in het kader van het concept ‘VGC on tour’, in contact te komen met de burgers. Samen met het BOp werd een proefproject opgestart met als doel om enkele open vergaderingen met ouderen te organiseren. Als insteek suggereerden we vanuit het BOp om te werken met het concept van de ‘leeftijdsvriendelijke stad’ van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Om voldoende rekening te houden met de grote diversiteit van Brussel werd gekozen om buurtgericht te werken en waar kan dat beter dan in een LDC. Hierdoor werden mogelijke drempels tot participatie tot een minimum herleid. In 2023 hadden die plaats in LDC De Kaai en LDC Aksent.

Beide momenten waren een succes. Zowel ouderen als raadsleden zochten naar oplossingen, vertrekkende vanuit de sterktes van de buurt. Kortom… je zag die namiddagen mensen in dialoog!

Met dit traject hebben we laten zien dat de VGC op een constructieve manier ‘on tour’ kan gaan. We hebben aangetoond dat met een goed voorbereid programma, een goede methodiek en de juiste partners, een ‘dialoog’ kan worden georganiseerd met burgers. En dit ter plaatse bij de mensen zelf, in hun buurt.

Wij hopen dan ook dat de Raad ‘on tour’ blijft gaan. Dat is nodig om te weten wat de noden en de vragen zijn van de ouderen. Laat dit juist enorm belangrijk zijn binnen dat concept van de leeftijdsvriendelijke stad. Het is pas vanuit die kennis van de noden en de vragen van ouderen dat men weet waar of in wat er moet geïnvesteerd worden. Men kan dan actief en met kennis van zaken werken aan het neerhalen van drempels die de participatie van ouderen aan het maatschappelijk leven tegenhouden of moeilijk maken. Ouderen hebben hun plaats in de maatschappij en ‘in dialoog gaan’ met hen is de start om dit te realiseren.

We moeten eerlijk zijn… er zijn ook kanttekeningen te maken bij het voorbije traject. Er is bijvoorbeeld niet gewerkt op basis van een vraag of thema. De dialoogmomenten hebben niet gezorgd voor een outcome waarmee aan de slag kon worden gegaan. Hierdoor kan er ook niet worden gewerkt aan de noodzakelijke opvolging. Het voorbije traject was bijgevolg te vrijblijvend.

We sloten dit traject af met een bezoek aan het Brussels Parlement, samen met enkele raadsleden die ons rondgeleid hebben en met de ouderen in gesprek gingen op een informele manier.

Vanuit de werkgroep pleiten we dan ook voor de voortzetting van een vorm van dialoog tussen ouderen enerzijds en de raadsleden en/of het beleid anderzijds. Een structureel en regelmatig overleg is nodig om op een blijvende manier te weten waar de drempels liggen die ouderen het moeilijk maakt om deel te nemen, zoals iedereen, aan het maatschappelijke leven. Het BOp en andere ouderenorganisaties willen hier hun schouders onder zetten maken. In een superdivers Brussel waar elke wijk of buurt eigen noden en vragen heeft, is dit geen evidentie, maar het voorbije traject heeft laten zien dat er mogelijkheden zijn. Hier willen we op inzetten, samen met de VGC.